Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

EESTI STRATIGRAAFIA KOMISJONI PÕHIMÄÄRUS

Kinnitatud Eesti Geoloogia Seltsi volikogu poolt 09. juunil 2022 | pdf versioon

 

1. Üldsätted

1.1    Eesti Stratigraafia Komisjon (edaspidi Komisjon) on Eesti Geoloogia Seltsi (edaspidi Selts) juures tegutsev komisjon, kes lähtub oma tegevuses lisaks põhimäärusele Seltsi põhikirjast.

 

2. Eesmärgid

2.1    Komisjoni eesmärkideks on varustada geolooge ja teisi huvigruppe stratigraafiat käsitleva teabega, korrastada eestikeelset stratigraafilist terminoloogiat ja klassifikatsiooni ning koostada Eesti maapõue iseloomustamiseks sobivad stratigraafilised skeemid.

2.2    Stratigraafilise liigestuse ajakohastamisel võtab Komisjon arvesse arengud lähiriikides ja globaalsel tasandil.

2.3    Komisjoni tegevus on suunatud ajakohase stratigraafilise terminoloogia ja liigestuse rakendamisele andmekogudes, uurimistöödes ja publikatsioonides.

2.4    Komisjon koondab informatsiooni Eestis kasutatavate stratigraafiliste üksuste ja nende tüüpläbilõigete kohta ning algatab vastavalt vajadusele olemasolevate stratotüüpide seisundi hindamise ja uute püstitamise.

2.5    Komisjon esindab Eesti stratigraafia-alast kompetentsi rahvusvahelistes organisatsioonides, konsortsiumites, koostööprojektides jm initsiatiivides kas tervikuna või oma liikmete kaudu.

 

3. Koosseis

3.1    Komisjon moodustatakse stratigraafiaga tegelevatest spetsialistidest, kes esindavad olulisemaid Eesti Vabariigi geoloogilisi teadus-, uurimis- ja riigiasutusi.

3.2    Kuna Komisjon arendab stratigraafilist liigestust ja klassifikaatoreid koos geoloogiliste andmekogude eest vastutavate asutustega, on need asutused Komisjonis alaliselt esindatud.

3.3    Komisjoni esimees valitakse Seltsi volikogu koosolekul.

3.4    Esimehe ettepanekul kinnitab Seltsi volikogu Komisjoni koosseisu.

3.5    Esimehe ettepanekul valitakse Komisjoni uue koosseisu esimesel koosolekul liikmete hulgast aseesimees ja sekretär.

3.6    Esimees, aseesimees ja sekretär võivad olla järjestikuselt tagasi valitud üks kord.

3.7    Esimees võib Komisjoni koosoleku otsuse alusel kutsuda komisjoni töös osalema spetsialiste väljastpoolt liikmeskonda.

3.8    Komisjon võib moodustada väiksemaid töögruppe vastavalt vajadusele.

3.9    Komisjoni koosseisu volitused kestavad kolm aastat.

 

4. Juhtimine

4.1    Esimees korraldab Komisjoni tööd, esindab Komisjoni, koostab koosoleku päevakorra ja kutsub kokku koosoleku, juhatab koosolekuid, kutsub vajadusel koosolekule teisi isikuid, allkirjastab Komisjoni dokumendid ning täidab muid põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

4.2    Aseesimees asendab esimeest viimase äraolekul või muudel juhtudel, kui esimees ei saa oma ülesandeid täita.

4.3    Sekretär protokollib koosolekutel arutelude kokkuvõtte ja kõik vastuvõetud otsused ning avalikustab protokolli Komisjoni veebilehel pärast seda, kui tema ja koosoleku juhataja on selle allkirjastanud.

 

5. Koosolek

5.1    Komisjoni peamine töövorm on koosolek.

5.2    Esimehe ettepanekul võib koosoleku korraldada elektroonselt või hübriidvormis.

5.3    Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.

5.4    Uue koosoleku toimumise aeg otsustatakse esimehe ettepanekul tavaliselt eelmise koosoleku lõpus.

5.5    Esimees saadab Komisjoni liikmetele koosoleku päevakorra ja täiendavad materjalid vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumise aega.

5.6    Otsuste vastuvõtmine toimub üldjuhul konsensuslikult. Kui üksmeelt ei saavutata, pannakse küsimus hääletusele, kus otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega.

5.7    Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Komisjoni liikmetest, nende hulgas esimees või aseesimees.

5.8    Kui koosoleku korraldamisega kaasnevad kulud, kaetakse need koosolekut võõrustava asutuse eelarvest.

 

6. Tulemused

6.1    Stratigraafilised skeemid ja muud materjalid avalikustatakse Komisjoni veebilehel.

6.2    Komisjoni töös osalevad asutused lähtuvad oma stratigraafia-alases tegevuses Komisjoni otsustest.

 

7. Reorganiseerimine ja lõpetamine

7.1    Käesoleva põhimääruse muutmise, Komisjoni töö ümberkorraldamise või selle tegevuse lõpetamise otsuse langetab Seltsi volikogu. Komisjoni dokumendid antakse tegevuse lõpetamise korral üle riigis sisulist stratigraafia-alast tegevust jätkavale asutusele või Seltsi arhiivi.

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2022.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile