Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

EESTI STRATIGRAAFIA KOMISJONI PÕHIMÄÄRUS

 1. Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK) on Eesti Geoloogia Seltsi (EGEOS) juures tegutsev komisjon, kelle tegevuse eesmärgiks on stratigraafilise teenistuse toetamine ning stratigraafilise uurimistöö juhendamine Eesti Vabariigis. Stratigraafilist teenistust mõistetakse käesolevas põhimääruses kui tegevust, mis on suunatud stratigraafiliste skeemide koostamisele ja korrelatsioonile. ESK toetab oma tegevusega riiklike geoloogiliste kaartide legendide väljatöötamist ja kooskõlastamist ning stratigraafiliste üksuste nomenklatuuri, stratigraafilise klassifikatsiooni ja stratigraafilise terminoloogia korrastamist.
 2. ESK lähtub oma tegevuses EGEOS eesmärkidest ja taotlustest ning tegutseb kooskõlas EGEOS põhikirjaga.
 3. Oma põhimääruse raames tegutseb ESK peamiste stratigraafilisest teenistusest huvitatud asutuste ja organisatsioonide kokkuleppel, mis sisaldab ka viimaste nõusolekut aktsepteerida ESK otsused.
 4. ESK on Balti regionaalse stratigraafia komisjoni Eesti allkomisjoni ning Balti Stratigraafilisse Assotsiatsiooni (BSA) koosseisu kuulunud eraldiseisva Eesti Stratigraafia Komisjoni ainus õigusjärglane. ESK tunnistades BSA põhikirjaga määratletud ülesandeid, õigusi ja kohustusi loeb end BSA liikmeks.
 5. ESK teeb koostööd teiste maade analoogiliste organite ja rahvusvaheliste organisatsioonidega nii otsekontaktide kui ka BSA kaudu, lähtudes vastastikuse huvitatuse põhimõttest.
 6. ESK moodustatakse stratigraafia spetsialistidest, kes ühtlasi esindavad peamisi Eesti Vabariigi geoloogilisi teadus-, õppe- ja uurimisasutusi. ESK koosseisu kuuluvad esimees, aseesimees, sekretär ja vajalik arv vabaliikmeid, kusjuures kolm esimest võivad täita kahte ametiülesannet. ESK esimees valitakse EGEOS volikogu koosolekul seltsi liikmete hulgast. ESK nimelise koosseisu ja liikmete arvu otsustab EGEOS volikogu ESK esimehe ettepanekul. Volikogu võib kutsuda ESK töös osalema ka EGEOS liikmeskonda mittekuuluvaid spetsialiste.
 7. ESK igapäevane tegevus toimub selle organisatsiooni juures, mille liikmeskonnast on valitud ESK esimees. ESK asjaajamisega seotud kulud kannavad nimetatud organisatsioon ja Eesti Geoloogia Selts.
 8. ESK koosseis kinnitatakse kolmeks aastaks. Esimees, aseesimees ja sekretär võivad olla järjestikuliselt tagasi valitud üks kord.
 9. ESK koosolekud toimuvad vajaduse järgi, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas. ESK otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega vähemalt poolte liikmete kohalolekul. Põhimõtteliselt tähtsates küsimustes võidakse koosoleku otsusel korraldada kirjalik hääletus, mil otsuse vastuvõtuks on vajalik 50%+1 häälteenamus nimestikulisest koosseisust.
 10. ESK võib moodustada töögruppe ladestute või nende gruppide kaupa ning muul alusel vastavalt vajadusele. Töögrupi tööd juhib üks ESK liikmetest. Töögrupi liikmete nimekirja kinnitab ESK koosolek kolmeks aastaks. Töögrupi sisekorra eeskirja kinnitab töögrupp.
 11. ESK informeerib oma tegevusest EGEOS juhatust ning peamisi geoloogilisi asutusi ja organisatsioone, saates nendele oma otsuste ärakirjad. Informatsiooni ESK tegevusest esitatakse regulaarselt avaldamiseks Eesti TA Toimetiste Geoloogia seerias ja EGEOS Bülletäänis.
 12. Käesolev põhimäärus on kinnitatud EGEOS volikogu koosolekul 27. septembril 2002. a. ning aktsepteeritud Eesti Geoloogiakeskuse, Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi, Tallinna Tehnikaülikooli mäeinstituudi ja Tartu Ülikooli geoloogia instituudi poolt (aktsepteeringud säilitatakse EGEOS arhiivis).
Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2020.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile